Dziś zajmiemy się zjawiskiem, które nazywamy handlem ludźmi. Nie jest to temat, który omawia się często, a warto mieć wiedzę w tym zakresie, aby nabrać ostrożności i mieć ograniczone zaufanie do ludzi, którzy oferują nam swoje usługi lub składają propozycje w różnych dziedzinach.

Wg art 115, paragraf 22 kodeksu karnego handlem ludźmi jest: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1. przemocy lub groźby bezprawnej

2. uprowadzenia

3. podstępu

4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania

5. udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą w celu jej wykorzystania (nawet za jej zgodą), w szczególności w prostytucji, pornografii lub in. formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub w usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub in formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1- 6.

Handel ludźmi:

DZIAŁANIA

ŚRODKI

CELE

Werbowanie , trans port

dostarczanie, przekazywanie

przechowywanie

przyjmowanie osób

  • Przemoc, groźba bezprawna

  • uprowadzenie

  • podstęp, wprowadzenie w błąd

  • nadużycie stosunku zależności

  • wykorzystanie bezsilności

  • udzielenie korzyści majątkowej osobie sprawującej opiekę

  • Prostytucja i inne formy seksualnego wykorzystania

  • praca lub usługi przymusowe

  • żebranie

  • pozyskanie komórek, tkanek, narządów

FORMY HANDLU:

1. Handel ludźmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego (najczęściej prostytucja, brak informacji o rzeczywistych warunkach pracy, formy przymusu to przemoc, gwałty, niewola za dług, pozbawienie wolności, izolacja, stały nadzór, odebranie dokumentów, szantaż)

2. Handel ludźmi w celu zmuszania do pracy/ praktyki niewolnicze / obozy pracy (rolnictwo, budownictwo, fabryki, , ciągłe przekraczanie czasu pracy, złe warunki zamieszkania, niska płaca lub jej brak, nieprzestrzeganie prawa pracy, brak ochrony socjalnej, brak umowy i ubezpieczenia, ograniczanie lub pozbawianie wolności, pozbawienie dokumentów)

3. Niewolnictwo domowe (przetrzymywanie w domach osób i wykorzystywanie ich do prac domowych, opieki nad starszymi lub chorymi)

4. Zmuszanie do żebrania (zwykle kobiety i dzieci, starsi i upośledzeni, są źle karmieni, stale przebywają pod nadzorem, a wyżebrane pieniądze są im zabierane)

5. Handel ludźmi w celu pobrania narządów (ofiarami są głównie młodzi ludzie lub dzieci, narządy pobiera się do transplantacji)

6. Zmuszanie do popełniania przestępstw (kradzież, przemyt narkotyków, głównie osoby w trudnej sytuacji życiowej, wcześniej karani lub dzieci, są szantażowani i poddawani przemocy).

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa.

Najbardziej narażeni na nią są:

– ludzie w trudnym położeniu

– słabo wykształceni

– bezrobotni

– osoby nie mające odpowiednich środków do życia

– wszyscy, którzy planują wyjazd do pracy za granicę

W części drugiej materiału przekażę Wam garść informacji na temat tego, jak przygotować się do podjęcia pracy

za granicą, aby nie paść ofiarą handlu ludźmi. Zapraszam do lektury.

Opracowanie:

Ewa Kułak