Kompetencje. Sumienność. Rzetelność.

Księ­go­wy jest ważny w każdym biznesie. Od­po­wia­da za pro­wa­dze­nie ope­ra­cji fi­nan­so­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi za­sa­da­mi ra­chun­ko­wo­ści, zaj­mu­je się księ­go­wa­niem do­ku­men­tów oraz spraw­dza­niem po­praw­no­ści ra­chun­ko­wej przy­go­to­wy­wa­nych de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych i spra­woz­dań.

 

Ten kierunek przygotuje Cię również do:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;

 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 8. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 9. ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 10. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 11. wyceniania składników aktywów i pasywów;
 12. ustalania wyniku finansowego;
 13. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 14. prowadzenia analizy finansowej.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • pracowniach komputerowych z szybkim dostępem do Internetu,
 • pracowni kadrowo-płacowej,
 • pracowni rachunkowości.

Po ukończeniu kierunku uczniowie będą potrafili:

 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
 • obliczać podatki rozliczać się z nich;
 • prowadzić księgowość firmy;
 • wykonywać analizy i sporządzać e- sprawozdania finansowe.

Jako księgowy znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • księgowości dowolnej firmy,
 • urzędach skarbowych,
 • biurach rachunkowych.

Znajdziesz pracę we wszystkich instytucjach państwowych i prywatnych – w każdej branży. Dlaczego? Bo każda firma musi prowadzić księgowość.

Masz ogromne możliwości zatrudnienia! Kierunek technika rachunkowości rekomendują biura rachunkowe i kancelarie podatkowe:

Możesz również otworzyć – SWOJE WŁASNE BIURO RACHUNKOWE.

Absolwentów kierunku technik rachunkowości chętnie przyjmą w swoje progi uczelnie wyższe. Czeka na Was Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie czy Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie (nasza szkoła szkoła objęta jest nawet patronatem tej uczelni).