Biblioteka szkolna mieści się na parterze, blisko głównego wejścia do budynku szkoły. Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię z magazynem książek, czytelnię i pokój opracowania zbiorów. Biblioteka wraz z czytelnią dostępna jest dla czytelników.

Nasza biblioteka posiada szeroką ofertę z zakresu beletrystyki, ale także literatury naukowej i popularnonaukowej. Biblioteka realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Książki naszych marzeń”. W ramach projektu, do naszej biblioteki zakupiono wiele nowych, popularnych tytułów, m.in. powieści Katarzyny Bondy, Remigiusza Mroza, Coleen Hoover czy Jay’a Ashera

Cały księgozbiór biblioteki dostępny jest na internetowym OPACu – Mol NET, dostępnym TUTAJ. Każdy uczeń szkoły ma możliwość internetowego zamawiania tytułów, ich prolongaty, a także sprawdzania dostępności tytułów. Wystarczy zalogować się za pomocą loginu i hasła do E-Dziennika Vulcan Net.

 

 

Opracowano: mgr Anna Macior.


Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30 - 15:00
wtorek 12:00 - 15:30
środa 7:30 - 15:00
czwartek 7:30 - 15:00
piątek 7:30 - 11:30

Biblioteka wypożycza książki zarówno na zajęcia, jak i do domu, a także udostępnia zbiory do wykorzystania w szkolnej czytelni. Oprócz tego, biblioteka szkolna oferuje także możliwość ksera i skanowania materiałów własnych lub bibliotecznych, a także wydruku dokumentów dostarczonych na różnego typu nośnikach.

Użytkownicy mają również dostęp do Internetu. Czytelnia wyposażona jest w kilkanaście miejsc do samodzielnej nauki oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanera, drukarki i nagrywarki DVD. Biblioteka wypożycza za drobną opłatą na cały rok szkolny słowniki językowe.

Usługi płatne:

Ksero:
jednostronne – 0,20 gr
dwustronne – 0,30 gr
Wydruki:
tekst – 0,50 gr
z elementami graficznymi – 1 zł


Zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

REGULAMINY

Postanowienia ogólne.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły godziny otwarcia biblioteki szkolnej.
 2. W sytuacji zdalnego nauczania bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
 3. Bibliotekarz powiadamia uczniów przez wychowawców i stronę internetową szkoły o możliwości zwrotów i wypożyczania książek w wyznaczonych dniach i godzinach.
 4. Czynna będzie tylko wypożyczalnia. Czytelnia niedostępna dla czytelników, możliwość korzystania tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcjach religii).
 5. Nauczyciel bibliotekarz powinien obsługiwać czytelników w bibliotece szkolnej w rękawiczkach, a także ma obowiązek zakładania maseczki jako osłony nosa i ust lub przyłbicy podczas wykonywania obowiązków.
 6. Czytelnicy korzystający z biblioteki powinni mieć zakryte usta i nos.
 7. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy minimum 1,5 m.
 8. W sytuacjach koniecznych dokonujemy podpisów własnym długopisem.
 9. Pomieszczenia biblioteki szkolnej będą systematycznie wietrzone.
Zasady udostępniania zbiorów:  
 1. Wolny dostęp do półek zostaje ograniczony do minimum – jedynie w wyjątkowych sytuacjach czytelnicy mogą wybierać samodzielnie książki tylko po wcześniejszej dezynfekcji rąk.
 2. Zwrócone książki będą odłożone w wyznaczone miejsce na okres 2 dni. Dopiero po tym okresie będzie można je wypożyczyć.
 3. Zaleca się, aby czytelnicy korzystali z elektronicznego katalogu MOL NET+ i poprzez stronę internetową dokonywali rezerwacji zbiorów. Usprawni to odbiór dokumentów.
 4. Osoby będące na kwarantannie lub z objawami typu gorączka, kaszel, duszności prosimy o nie przychodzenie do biblioteki szkolnej.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje na czas trwania pandemii Covid-19.
1. Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, zwanym dalej MCI, służącym wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły. 2. Biblioteka i czytelnia są czynne w czasie trwania i po zajęciach dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 4. W bibliotece (MCI) obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek. 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: a) wypożyczając je do domu; b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne), c) wypożyczając je do klasy na lekcje, d) wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni).

1. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczniów klas maturalnych itp.) oraz prolongować termin zwrotu.
2. Czytelnicy (uczniowie i ich rodzice), oraz pracownicy szkoły mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich.
3. Biblioteka wypożycza podręczniki i słowniki przekładowe na cały rok szkolny.
4. Kasety VHS, płyty CD, DVD, audiobooki i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane nauczycielom i uczniom do wykorzystania na terenie Szkoły, w czytelni, a także do domu.
5. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z wypożyczalni.
6. W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczalni.
7. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
9. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
11. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
12. W przypadku zmiany klasy czytelnik obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika biblioteki.
13. Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki i podpisem nauczyciela bibliotekarza zwrot wypożyczonych materiałów.

1. Kserokopiarka służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. 2. Kopiowanie materiałów odbywa się w miarę wolnego czasu i po wykonaniu wszystkich podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza. 3. Dozwolone jest kopiowanie fragmentów książek tylko do 10 stron (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim). 4. Opłata za kopiowanie ustalana jest na początku roku szkolnego. 5. Kwoty uzyskane za kopiowanie wpłacane są przez nauczyciela bibliotekarza na konto Rady Rodziców.
1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki. 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin, który znajduje się w czytelni. 4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. 5. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy. 6. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych. 7. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, prezentacji maturalnej itp.). uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi na żądanie tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet. 8. Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem. 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera. 10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 11. Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać osobiście u nauczyciela bibliotekarza. 12. Słuchawki i mikrofony do komputerów w czytelni wypożycza się nieodpłatnie pod zastaw legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. 13. Korzystanie ze skanera jest nieodpłatne. 14. Korzystanie z drukarki w czytelni jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza. 15. Wydruki wykonuje się odpłatnie wyłącznie na papierze biblioteki. Opłata za wydruki ustalana jest na początku roku szkolnego. 16. Kwoty uzyskane za wydruki wpłacane są przez nauczyciela bibliotekarza na konto Rady Rodziców. 17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 18. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo. 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2017 roku, jednocześnie traci moc regulamin z dnia 4 września 2006 roku.

 

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH

Musisz przeczytać lekturę szkolną? nie wiesz gdzie jej szukać? Oto lista lektur, których teksty są dostępne w sieci wystarczy, że klikniesz w link…

Książka na receptę 🙂

Wiele młodych osób popełnia samobójstwo. Zadajemy sobie wtedy pytanie dlaczego? Miał/miała wszystko więc co sprawiło, że targnęli się na swoje życie….. Bohater książki „13 powodów” Jaya Ashera na początku swojej historii otrzymuje paczkę z kasetami magnetofonowymi. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie to, że nagrane one były przez koleżankę, która 2 tygodnie wcześniej…

Czytaj więcej

Dyżur biblioteki szkolnej – aktualizacja

  PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ   Postanowienia ogólne:   Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. Bibliotekarz powiadamia uczniów przez wychowawców i stronę internetową szkoły o terminach zwrotów książek. Zwroty wypożyczonych książek będą realizowane w wyznaczonych dniach i…

Czytaj więcej

Nowości

Drugi przekręt Natalii

„Drugi przekręt Natalii” Autor: Olga Rudnicka ; Liczba stron: 496 s. Powieść polska – 21 w. Co nowego u sióstr Sucharskich? Dzięki powieści „Drugi przekręt Natalii” poznamy kolejne perypetie nieobliczalnych sióstr, mających prawdziwy talent do pakowania się w kłopoty. Noszące to samo imię i nazwisko bohaterki znane już są czytelnikom książki „Natalii 5”. Tak jak…

Czytaj więcej

Od pierwszego wejrzenia

„Od pierwszego wejrzenia” Autor: Nicholas Sparks ; Liczba stron: 414 s. Powieść amerykańska – 21 w. Dla miłości człowiek gotów jest poświęcić wszystko. Jeremy Marsh porzuca prestiżową pracę dziennikarską w Nowym Jorku i przenosi się z tętniącego życiem miasta do Boone Creek, niewielkiej miejscowości w Karolinie Północnej. Wraz ze swoją ukochaną, śliczną bibliotekarką Lexie Darnell,…

Czytaj więcej

Więzień nieba

„Więzień nieba” Autor: Carlos Ruiz Zafon ; Liczba stron: 410 s. Powieść hiszpańska – 21 w. Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i Synowie idą tak marnie jak nigdy dotąd. Daniel Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny żywot jako mąż pięknej Bei i ojciec małego Juliana. Następny w kolejce do porzucenia stanu kawalerskiego jest przyjaciel…

Czytaj więcej

Najczarniejszy strach

„Najczarniejszy strach” Autor: Harlan Coben ; Liczba stron: 400 s. Powieść amerykańska – 20 w. Na Myrona jak grom spada wiadomość, że ma nieślubnego syna, którego istnienia nawet nie podejrzewał. Co więcej, Jeremy choruje na rzadką odmianę białaczki – by go uratować, konieczny jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety, jedyny zarejestrowany dawca, niejaki Taylor, przepadł bez…

Czytaj więcej