Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej/strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.11.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Pacholski, adres poczty elektronicznej sekretariat@zs2.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 244 49 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor Zespołu Szkół nr 2.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej mieszczący się przy ulicy Gliniana 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla klientów dostępne jest jedno wejście:
 2. Od ulicy Gliniana 2 (główne) – do budynku prowadzi jedno wejście po kilku schodach i wjazd po platformie pochyłej dostosowany dla wózków oraz dwoje drzwi otwieranych ręcznie, odpowiednio szerokich. Wejście  jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (portiernia) są pracownicy obsługi.
 • Sekretariat Szkoły znajduje się na I piętrze budynku po prawej stronie holu, nie jest dostępny bez barier architektonicznych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami.

W budynku nie ma windy.

W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, mieszcząca się na parterze, po stronie lewej za portiernią.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie jest dostępna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.