Historia szkoły

historia_szkoly_14

Historia naszej szkoły sięga 1957 roku! To ponad 65-letnia tradycja! Aktualnie kształcimy w 9 zawodach!

Powstanie szkoły

Historia ZS nr 2 rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Społeczność Rudy Śląskiej dotkliwie odczuwała w tym czasie brak szkoły, która kształciłaby w tzw. „dziewczęcych” zawodach, dlatego w 1957 roku na wniosek władz miejskich i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Bytomiu Dyrekcja Okręgowego Szkolenia Zawodowego w Katowicach powierzyła pani Cecylii Stanek obowiązki zorganizowania szkoły i przeprowadzenia naboru do klas pierwszych na rok szkolny 1957/1958.

Zainteresowanie nauką w nowej szkole przerosło oczekiwania. Zgłosiło się ponad 300 dziewcząt, jednak z powodu braku miejsc przyjęto tylko 160 do czterech klas o specjalnościach:

 1. krawiectwo damskie lekkie,
 2. krawiectwo damskie ciężkie,
 3. gospodarstwo domowe i zbiorowe.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1
przy ul. Świerczewskiego (dziś gen. Hallera). Pomieszczenia użyczone nowej szkole absolutnie nie odpowiadały wymaganiom kształcenia.

W związku z tym przystosowano do potrzeb szkoły gmach usytuowany na peryferiach Nowego Bytomia, który został wybudowany w okresie międzywojennym i służył jako koszary dla Wojska Polskiego.

Wobec braku środków finansowych adaptacji budynku dokonali w czynie społecznym nauczyciele, pracownicy administracji, młodzież i rodzice.

Szkoła ta z roku na rok powiększała liczbę oddziałów, wprowadzała nowe kierunki m.in. gospodarczy, handlowy.
Otwarte zostały również wydziały dla pracujących, kształcące w istniejących już zawodach.

historia_szkoly_15

Lekcje teoretyczne uzupełniały zajęcia warsztatowe, w ramach których rozpoczęła się współpraca z Kopalnią „Bielszowice” i Hutą „Pokój”, polegająca na obsłudze imprez organizowanych przez wymienione zakłady.

Budowa nowego budynku

Trudności lokalowe spowodowały, że pani dyrektor Cecylia Stanek czyniła starania o pozyskanie innego budynku dla potrzeb szkoły lub budowę nowego, umożliwiającego realizację programu nauczania przedmiotów ogólnych i zajęć praktycznych.

Wiosną 1964 roku w dzielnicy Czarny Las przy ul. Glinianej 2 rozpoczęła się budowa. Wspólna praca nauczycieli, uczniów oraz rodziców została zwieńczona 16 grudnia 1967r. otwarciem nowej szkoły.

W uroczystości brali również udział przedstawiciele Miejskiej Rady Narodowej, Kuratorium i Inspektoratu Oświaty i Przewodniczący Komitetu Budowy Szkół 1000-lecia.

historia_szkoly_01

W nowym budynku znajdowało się 28 pomieszczeń dydaktycznych, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety lekarskie, sklepik i pomieszczenia biurowe. Dla potrzeb kształcenia zawodowego urządzono nowoczesne pracownie krawieckie, gastronomiczne oraz handlowe.

Panujący w tym czasie na Śląsku model rodziny górniczej nie sprzyjał rozwojowi szkolnictwa dziewcząt na poziomie szkoły średniej. Władze miasta chciały złamać ten stereotyp i przyczynić się do wzrostu współczynnika aktywności zawodowej kobiet.

Ponieważ zaistniała potrzeba wykształcenia kadry w kierunku ekonomicznym i administracyjno-biurowym, szkoła poczyniła starania o otwarcie liceum o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
i handlowych
.

Zamiar ten się powiódł i decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach 1 IX 1968 r. otwarto Liceum Ekonomiczne, które weszło w skład Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.

Po odejściu na emeryturę pani Cecylii Stanek, funkcję dyrektora od roku szkolnego 1969/1970 pełniła mgr Honorata Szymoniak.

historia_szkoly_02

Stały rozwój usług handlowych i gastronomicznych na terenie miasta skłonił dyrekcję do starania się o utworzenie
Wydziału Dokształcającego w ramach ZSZ nr 2, co nastąpiło 1 września 1970 roku.

W następnym roku szkolnym Kurator Okręgu Szkolnego zarządził otwarcie Liceum Zawodowego, przygotowującego wykwalifikowanych pracowników w zawodach: gastronom i sprzedawca magazynier.

Przekształcenia i rozwój szkoły

W ramach przekształceń 1 września 1972 roku zmieniono istniejącą nazwę z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
na Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rudzie Śląskiej, w skład którego weszły:

 •   Liceum Ekonomiczne
 •   Liceum Ekonomiczne z Wydziałem dla Pracujących,
 •   Liceum Zawodowe,
 •   Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 •   Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Wydziałem Dokształcającym.

W następnych latach nastąpił dalszy rozwój szkoły. W Rudzie Śląskiej powstały Zakłady Odzieżowe Górnictwa i Energetyki, dające możliwość zatrudnienia kobiet. W związku z tym od roku szkolnego 1973/1974 otwarto nowe oddziały w zawodzie krawca, w których kształciły się dziewczęta. Zajęcia praktyczne realizowano w nowocześnie urządzonych halach produkcyjnych zakładów odzieżowych.

W 1975 odeszła na emeryturę dyrektor Honorata Szymoniak, a stanowisko to objął mgr Hubert Dylka.

W 1977 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych, a w 1978 roku Wydział Dokształcający Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład ZSZ, przekształcony został w oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w której kształcono młodych pracowników w zawodach: krawiec, sprzedawca, gastronom.

Dla uczniów z wykształceniem ogólnym, nie podejmujących studiów wyższych, zostało otwarte z dniem 1 września 1979 roku Policealne Studium Zawodowe, kształcące młodzież w zawodzie pracownik administracyjno – biurowy.
W tym samym roku został również zmieniony cykl nauczania w zawodzie krawca z trzyletniego na dwuletni o specjalności krawiec-szwacz.

Chcąc sprostać wymaganiom stale rozwijającego się przemysłu na terenie miasta i zapotrzebowaniu na wykwalifikowana kadrę administracyjną, powołano w 1982 roku Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących
o specjalności administracja państwowa.

Zmiany w dyrekcji i strukturze organizacyjnej

W roku szkolnym 1984/85 na stanowisko dyrektora został powołany dr Hubert Skibe, który funkcję tę pełnił do 1990 roku.

Po śmierci dyrektora dr. Huberta Skibe w 1990 roku zarządzanie szkołą powierzono mgr Janinie Wochnik.

Przeobrażenia, jakie dokonały się po 1989 roku, wymusiły konieczność zmian i otwarcia nowych kierunków, które mogły sprostać wymogom gospodarki rynkowej. W 1991 utworzono Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne
ze specjalnością: technologia i organizacja żywienia.

historia_szkoly_04

historia_szkoly_08

W 1992 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Przemysłu i Handlu wytypowało naszą szkołę do wdrażania w ramach Liceum Ekonomicznego programu w zawodzie technika ekonomisty o specjalności:  finanse i rachunkowość oraz ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Pozostając szkołą z dobrymi i sprawdzonymi wynikami kształcenia w dziedzinie handlu i usług, ZSEU nadal rozwijał się dynamicznie, dowodem czego było otwarcie w 1999 roku dwóch nowych kierunków: 5-letniego Technikum Hotelarskiego i 4-letniego Liceum Technicznego.

31 grudnia 2000 nastąpiła likwidacja gospodarstwa pomocniczego, czyli warsztatów szkolnych i przekazanie ich
do Centrum Kształcenia Praktycznego.

25 kwietnia 2002 roku uchwałą Rady Miejskiej przekształcono szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w szkoły ponadgimnazjalne.

Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a w jej skład weszły:

 1.   Liceum Profilowane nr 2(profil: ekonomiczno-administracyjny)
 2.   Technikum nr 2 (kierunki: technik ekonomista, technik handlowiec,
  technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych
  )
 3.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (zawody: sprzedawca,
  kucharz małej gastronomii
  )
 4.   Policealne Studium Zawodowe (zawód: technik obsługi turystycznej).

W związku ze zmianami nastąpiła likwidacja szkół na podbudowie szkoły podstawowej: Liceum Zawodowego,
Liceum Technicznego i 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W 2005 roku w ramach Technikum nr 2 otwarto nowy kierunek – kucharz, a Liceum Profilowane wzbogacono o kolejną specjalność – zarządzanie informacją.

Obecnie

ZSP nr 2, wiosna 2018 r.

W 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej została pani mgr Lidia Sładkowska.

W związku z reformą szkolnictwa, w roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło wygaszenie 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na jej miejsce utworzono Branżową Szkołę I stopnia nr 2. Z nadejściem roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2.

Od 2022 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej jest pani mgr Anna Kowalska, która pełni tę funkcję do dziś.

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzi:

1. Technikum nr 2 im. St. Ligonia z kierunkami:

 • technik reklamy
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki

2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. St. Ligonia z kierunkami:

 • kucharz,
 • kelner,
 • cukiernik.

Konstatacja

Minione 65 lat to stałe wzbogacanie i modernizacja bazy dydaktycznej i praktyczno-zawodowej. To również rzetelna i sumienna praca wielu nauczycieli, stale podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe.

Połączenie doświadczenia i tradycji z nowoczesnością pozwala absolwentom naszej szkoły znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w urzędach, bankach, handlu i gastronomii, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

ZS nr 2 współpracuje ze śląskimi uczelniami:

 • Akademią Ekonomiczną w Katowicach,
 • Górnośląska Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie,
 • Wyższą Szkołą Bankowości w Chorzowie,
 • Politechniką Śląską w Gliwicach.

Szczycimy się sukcesami najlepszych uczniów, którzy zdobywają laury na olimpiadach ekonomicznych oraz olimpiadach przedsiębiorczości i otrzymują indeksy wyższych uczelni.

Monografię opracowała mgr Krystyna Kasperczyk  (2007 r.). Aktualizacja i poprawki: Patryk Obarski (2018 r.).