Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

 

1.Certyfikat Jakości w opinii Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

„…Zrobiliśmy bardzo dużo w polskim systemie edukacji, żeby przedsiębiorczość nie była tylko hasłem, ale stała się rzeczywistym działaniem… Ministerstwo Edukacji Narodowej to bardzo dobre miejsce na podsumowanie takich inicjatyw. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak prawo stworzone w ministerstwie funkcjonuje w rzeczywistości i jakie daje możliwości rozwoju polskiej szkoły…”[1].

2.Certyfikat Jakości a Wytyczne Unii Europejskiej.

W Komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego” podkreśla się konieczność opracowania systemu wprowadzania tego typu programów do polskich szkół oraz zapewnienia spójności programów edukacyjnych z potrzebami gospodarki i rynku pracy. W dokumencie czytamy, że „…Przedsiębiorczość jest dla wszystkich jedną z kluczowych kompetencji, pomaga młodym ludziom zyskać kreatywność i pewność siebie w ich wszelkich przedsięwzięciach i zachowywać się w sposób odpowiedzialny społecznie…”.[2]

3. Stanowisko Rządu Polskiego wobec Certyfikatu Jakości.

Stanowisko polskiego rządu jest zbieżne z wytycznymi Unii Europejskiej – „Polska zgadza się z ujęciem przedsiębiorczości, jako jednej z podstawowych umiejętności, czyli kluczowych kompetencji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym. Systemy edukacji powinny więc wyposażać młodych ludzi w tę umiejętność….”[3] Podstawa programowa kształcenia ogólnego zobowiązuje szkoły do realizacji zadań z zakresu edukacji ekonomicznej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz.458) określa zadania szkoły w dziedzinie przedsiębiorczości.

4.Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Instytucje Współpracujące.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” jest kompleksową odpowiedzią na powyższe postulaty. Pozwala on na spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia w zakresie przedsiębiorczości poprzez znak jakości. Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” przyznaje Kapituła w składzie: Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w MEN, Marlena Fałkowska, Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Bożena Lubińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Janusz Moss, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” jest dwustopniowym znakiem jakości pracy szkoły (etap pierwszy – Nominacja, etap drugi – Certyfikacja). Organizatorem Programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który stanowi kompleksowe spojrzenie na aktywność szkoły i zachęca do nowych przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Celem projektu jest promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach, promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkoły, a także kształtowanie kultury przedsiębiorczości w polskich szkołach.

5.Certyfikaty na Ogólnopolskiej Konferencji „Szkół Przedsiębiorczości”.

Podczas uroczystości Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” otrzymało osiem szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Ligonia z Rudy Śląskiej, Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego z Nowego Sącza, Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzień, Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego z Opola, III LO im. Wincentego Styczyńskiego z Gliwic, i Zespół Szkół Ekonomicznych z Gorzowa Wielkopolskiego.

6.Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Przyznany Certyfikat dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej odebrała Pani mgr Joanna Kwiecińska Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej, Pani mgr Lidia Sładkowska Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Pani mgr Anna Maria Kowalska koordynator programu w szkole wraz z przedstawicielem uczniów uczennicą klasy III D Marią Mitrenga.. W staraniach o Certyfikat nauczyciele i uczniowie ZSP nr 2 spełnili wymogi zawarte w standardach jakości w zakresie edukacji ekonomicznej podejmując przedsięwzięcia w czterech obszarach, które dotyczą następującego zakresu działań, a mianowicie:

Obszar I – „Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy” – Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy, poprzez:
stworzenie programu dydaktyczno – wychowawczego i dokumentacji szkolnej uwzględniającej działania dotyczące planowanej ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej ucznia, przeprowadzenie w klasach lekcji wychowawczej dotyczącej powyższej problematyki, zorganizowanie warsztatów na terenie placówki szkolnej przygotowujące do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania kariery zawodowej, zgłoszenie uczniów do uczestnictwa w Dniu Przedsiębiorczości, uczestniczenie młodzieży w wycieczkach do zakładów pracy pozwalających zweryfikować plany edukacyjne i budować karierę zawodową, prowadzenie rzez uczniów własnego portfolio w zakresie budowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, organizowanie kursów pozwalających młodzieży zdobyć dodatkowe kwalifikacje, współpracowanie z partnerami działającymi na rzecz przygotowania uczniów d wejścia na rynek pracy – zaproszeni konsultanci i lokalni pracodawcy, całoroczną współpracę z partnerami lokalnymi w zakresie przygotowania uczniów dla rynku pracy, uwzględnianie w planie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i w planie Zespołów Przedmiotowych tematyki związanej z rynkiem pracy, udział nauczycieli w zewnętrznym doskonaleniu dotyczącym rynku pracy, dysponowanie przez placówkę szkolną niezbędnym wyposażeniem do realizacji zadań związanych z edukacją na rynku pracy, uczestniczenie przez uczniów w pozalekcyjnych formach edukacyjnych przygotowujących do rynku pracy.

Obszar II – „Uczymy świadomego gospodarowania finansami” – Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami, poprzez: prowadzenie programów na terenie placówki przygotowujących uczniów do świadomego zarządzania finansami, uczestniczenie uczniów w konkursach związanych z finansami, utrzymywanie kontaktów z instytucjami finansowymi, organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji finansowej, redagowanie zakładki finansowej na stronie internetowej szkoły,

Obszar III – „Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi” – Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami, poprzez: zapraszanie konsultantów na zajęcia lekcyjne związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną, korzystanie z doświadczeń praktyków życia gospodarczego w ramach realizowanych programów i projektów edukacyjnych, organizowanie przez nauczycieli zajęć edukacyjnych poza szkołą, podczas których konsultanci dzielili się swoim doświadczeniem, włączanie do podejmowanych działań przez uczniów i nauczycieli różnych podmiotów środowiska lokalnego, rodziny, samorząd lokalny, instytucje, media, pozyskanie przez szkołę dotacji na realizację ekonomicznych przedsięwzięć uczniowskich, prowadzenie własnej strony internetowej z informacjami dotyczącymi podejmowanych działań i osiągnięć uczniów, poprzez aktywne opcje strony internetowej szkoły umożliwiające zamieszczanie opinii na temat działań podejmowanych przez szkołę i komunikowanie się z otoczeniem, aktywną współpracę z lokalnymi mediami publikującymi informacje na temat działań podejmowanych przez szkołę i osiągnięć uczniów.

Obszar IV – „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną” – Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia, poprzez: realizowanie uzupełniających i rozszerzających programów do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, uczestniczenie w konkursach i projektach o tematyce ekonomicznej, realizowanie na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących realizowane były treści o tematyce ekonomicznej, uwzględnianie i realizowanie treści ekonomicznych w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia nauczycieli, uczestniczenie nauczycieli w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia w zakresie edukacji ekonomicznej, stworzenie na terenie szkoły pracowni do zajęć z podstaw przedsiębiorczości wyposażonej w nowoczesne środki multimedialne oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania szeroko pojętej przedsiębiorczości.

 

7. Wnioski.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej, jako szkoła przedsiębiorczości uczy młodzież samodzielności, komunikatywności w rozumieniu otwarcia się na współpracę z innymi, daje możliwość rozwoju intelektualnego i poszerzenia obszaru swoich umiejętności, doskonale przygotowuje do dorosłego życia, a przede wszystkim kształtuje postawy przedsiębiorcze. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów to proces ciągły, wymagający wielu doświadczeń osobistych wpływających na sposób postrzegania, myślenia i zachowania młodego człowieka. Szkoła w swoim cyklu kształcenia kładzie szczególny nacisk na kształtowanie przedsiębiorczych postaw ucznia. Ma to na celu przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

Anna Maria Kowalska
Koordynator projektu w ZSP nr 2
w Rudzie Śląskiej

 

[1] Wypowiedź Pani Krystyny Szumilas, Sekretarza Stanu w MEN, podczas uroczystości wręczania Certyfikatu jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, która odbyła się 27 maja 2009 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej
w Warszawie

[2] Komunikat Komisji Europejskiej Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie, 13.02.2006r., Bruksela, s.4.

[3] Stanowisko Rządu w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej pt. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie, 17.03.2006r., s. 3.