Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z dnia 29 stycznia 2021 r. poz. 202)

– od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Ponadto w odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe utrzymane zostały rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Dyrektor Szkoły
Lidia Spólny

 


Starsze informacje

 

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dyrektor Szkoły
Lidia Spólny

 


 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 poz. 2111):

  1. Ferie trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021r. do dnia 17stycznia 2021r.
  2. W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone wcześniej przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (zaopiniowane 14.09.2020 r.) ulegają zmianie w ten sposób, że skreśla się dzień 12 stycznia 2021 r. przyznany w Technikum nr 2.

 

W związku z nowym terminem ferii zimowych, semestr I kończy się 5 lutego br.

Wystawianie ocen za semestr I do 3 lutego br.

 

Lidia Spólny

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu  w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Obecnie zajęcia praktyczne wynikające z ramowych planów nauczania odbywają się stacjonarnie w klasach czwartych. Po konsultacji z nauczycielami zawodu ustalimy zasadność prowadzenia tych zajęć w klasach 1-3 (jeżeli z programu nauczania dla danego zawodu wynika, że wybranych efektów kształcenia nie można prowadzić metodą  on-line).

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Ferie zimowe przesunięte są na okres 4-17 stycznia 2021 (poprzednio dla  woj. śląskiego 1-14 lutego 2021);

Czekamy obecnie na decyzje dotyczące egzaminów zawodowych.

W przyszłym tygodniu  dyrekcja szkoły spotyka się online z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w celu propozycji przedłużenia I semestru dla klas I-III do 5 lutego, aby dać uczniom czas na poprawę ocen/uzyskanie pozytywnych ocen zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem zajęć (I semestr miał trwać do 22 stycznia).

Proszę o bieżące śledzenie naszej strony internetowej!

Z poważaniem,
Lidia Spólny

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 9 do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych.

 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

W związku z powyższym  z nauczycielami kształcenia zawodowego w klasach 4 ustalono harmonogram zajęć stacjonarnych w szkole od 9-29 listopada. Zajęcia, które będą  odbywały się w szkole, nie będą odbywały się zdalnie. Każdy z nauczycieli uczących kontaktuje się z uczniami i ustala dzień i godzinę zajęć.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego.

Lidia Spólny

 


Szanowni Państwo!

Od 24.10.2020 zmieniono zasady realizacji zajęć praktycznych w szkole branżowej i praktyk zawodowych w technikum.

Na stronie MEN znajduje się odpowiednia informacja.

 

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie- w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie technikum odbywający 4- tygodniowe praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne 1x w tygodniu mają je realizować w sposób zdalny w formie zadanego projektu zleconego przez opiekuna praktyk.

Uczniowie klasy 2 AP od jutra do 30 października realizują praktykę zdalnie w domu.

Pozostałe informacje przekażę w tym tygodniu.

Z poważaniem,
Lidia Spólny

 


Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszoną od soboty 17 października czerwoną strefą dla  Miasta Ruda Śląska, przechodzimy od poniedziałku na tryb nauczania zdalnego do odwołania.

Przypominamy, że uczestnictwo w tej formie nauki  jest realizacją przez ucznia obowiązku nauki. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online lub innych formach nauki zdalnej zgodnie ze swoim planem lekcji w danym dniu i aktywnie komunikować się z nauczycielami i wychowawcami. Stąd tak ważne jest, aby uczniowie i rodzice regularnie logowali się do dziennika elektronicznego.

Uczniowie realizujący kształcenie zawodowe u pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego uczęszczają na zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową bez zmian.

Na stronie szkoły w zakładce COVID-19 znajduje się „ Informacja o organizacji kształcenia na odległość” ( Załącznik do Zarządzenia nr 9 Dyrektora ZS2) oraz Aneks do Statutu.

Jednocześnie informujemy, że rodzice mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 tylko za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub rozmowy telefonicznej.

Prosimy śledzić naszą stronę i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

Z poważaniem,
Lidia Spólny