Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. wraz z  Zespołem Szkół nr 1, Zespołem Szkół nr 2, Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkół nr 5 i Zespołem Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej (Realizatorzy Projektu) zaprasza do udziału w projekcie „Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
PODDZIAŁANIE 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Projekt “Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej” skierowany jest do grupy 75 uczniów i uczennic naszej szkoły uczących się zawodów technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy (reklamy), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (organizacji turystyki) oraz 11 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Jest on odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w X 2019 w szkole i zakłada organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych dla uczniów.

Ponadto nauczyciele uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych i/lub kursach doskonalących.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości edukacji w szkole poprzez:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
 • rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie:

 • w przypadku uczniów i uczennic:
  • wyznaczenia indywidualnego planu działania
  • doradztwa edukacyjno – zawodowego wraz jobcoachingiem
  • warsztatów z autoprezentacji
  • warsztatów z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje
  • kursów prawo jazdy
  • staży uczniowskich
 • w przypadku nauczycieli i nauczycielek:
  • studiów podyplomowych
  • kursów zawodowych pozwalających podnieść kompetencje zawodowe i zdobyć nowe kwalifikacje

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek zawodu, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych.

 

Wartość projektu:  1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.07.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne dokumenty umieszczono na stronie projektu w witrynie Rudzkiej Agencji Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

 

Cele projektu w formie infografiki:

Atuty projektu "Nowoczesna kadra – przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej"