DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Spis informacji:

I. Wykaz zawodów w klasach pierwszych.
II. Informacje o praktyce zawodowej i praktycznej nauce zawodu.
III. Języki obce w szkole.
IV. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
V. Zasady przyznawania punktów.


I. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum – 5 lat nauki
– technik ekonomista
– technik reklamy
– technik hotelarstwa
– technik organizacji turystyki
– technik rachunkowości –  NOWY KIERUNEK
– technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia  – 3 lata nauki
– kucharz
– kelner –  NOWY KIERUNEK
– cukiernik –  NOWY KIERUNEK

 

Aby więcej dowiedzieć się o wybranym zawodzie wybierz poniżej:

Technikum nr 2:

Branżowa Szkoła I stopnia:

 


 II. Praktyki

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę
(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)!

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopniapraktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

 


III. Języki obce w szkole

Uczniowie naszej szkoły kontynuują naukę pierwszego języka z poprzedniej szkoły – język angielski; drugi język do wyboru z listy:

 • język francuski – kontynuacja
 • język niemiecki – kontynuacja
 • język rosyjski – kontynuacja
 • język francuski – od podstaw
 • język hiszpański – od podstaw

W programie technikum są dwa języki, w branżowej szkole I stopnia – jeden język obcy.

 


IV. Zasady rekrutacji

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji
w Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2:

 

Nabór elektroniczny rozpocznie się 16 maja 2022 r. i odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej slaskie.edu.com.pl

 • 16 maja – 20 czerwca 2022 (do godz.15:00) – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  Dokumenty papierowe należy dostarczać do sekretariatu szkoły w godz. od 8:00 do 14:00.
 • 16 maja – 25 lipca 2022 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 24 czerwca – 13 lipca 2022 (do godz. 15:00) – termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
  Dokumenty papierowe należy dostarczać do sekretariatu szkoły w godz. od 9:00 do 13:00.
 • 20 lipca 2022 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 21 – 28 lipca 2022 (do godz. 15:00) – potwierdzenie przez rodzica/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu**.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 • 29 lipca 2022 (godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 22 sierpnia 2022  (postępowanie uzupełniające).

 

Regulamin

rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.)

 

 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznym, wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; technika – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach  wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki, potwierdza wolę uczęszczania do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Ministra Edukacji i Nauki terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.

 


 V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

 

ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA
Język polski

dopuszczający – 2   punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

po 18 punktów

za każdy przedmiot
(razem max.72 punktów)

Język angielski jak w przypadku języka polskiego
Matematyka jak w przypadku języka polskiego
Geografia/Biologia (dla technikum) jak w przypadku języka polskiego
Technika
(dla branżowej szkoły)
jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

18 punktów

 

 

(max. liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia szkoły
3 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

.

 

max. 35 punktów (za 100%)

max. 35 punktów (za 100%)

max. 30 punktów (za 100%)

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

język polski, matematyka

 .

 —————————————————————-

 .

język obcy nowożytny

celujący – 35 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
dobry – 25 punktów
dostateczny – 15 punktów
dopuszczający – 10 punkty

———————————————

celujący – 30 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
dobry – 20 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 5 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 Zapraszamy do naszej szkoły!
Czekamy na Ciebie…


Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie
Kuratorium Oświaty w Katowicach – www.kuratorium.katowice.pl