Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły (wniosek w postaci pliku MS Word – kliknij) lub u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2023 roku.

Miejsce składania wniosków: gabinet pedagoga szkolnego

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny Liliana Tomanik.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Do kogo kierowana jest pomoc?

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom::

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

W latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej,  uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wartość dofinansowania w przypadku ucznia technikum wynosi: do wysokości 445 złotych.

Jak ubiegać się o pomoc ?

Pomoc jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów ćwiczeniowych do wysokości 445 złotych, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

Do oświadczenia dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.