Rekrutacja 2020/2021

 

DROGI ÓSMOKLASISTO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO NASZEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI.

Spis informacji:

I. Wykaz zawodów w klasach pierwszych 2020/2021.
II. Informacje o praktyce zawodowej i praktycznej nauce zawodu.
III. Języki obce w szkole.
IV. Terminy składania dokumentów
V. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
VI. Zasady przyznawania punktów.


I. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum – 5 lat nauki
– technik ekonomista – 15 osób
– technik reklamy – 15 osób
– technik hotelarstwa – 15 osób
– technik organizacji turystyki – 30 osób
– technik handlowiec – 15 osób
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 30 osób

Branżowa Szkoła I stopnia  – 3 lata nauki
– kucharz – 25 osób

Aby więcej dowiedzieć się o wybranym zawodzie wybierz poniżej:


 II. Praktyki

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktykę

(ZAWODOWĄ I PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU)!
 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopniapraktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

 


III. Języki obce w szkole

Uczniowie naszej szkoły kontynuują naukę pierwszego języka z poprzedniej szkoły – język angielski; drugi język do wyboru z listy:

 • język francuski – kontynuacja
 • język niemiecki – kontynuacja
 • język rosyjski – kontynuacja
 • język hiszpański – od podstaw

W programie technikum są dwa języki, w branżowej szkole I stopnia – jeden język obcy.

 


IV. Terminy składania dokumentów

Terminy składania dokumentów oraz przeprowadzania rekrutacji
w Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I stopnia nr 2:

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nabór elektroniczny rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej slaskie.edu.com.pl

 • 15 czerwca – 10 lipca 2020 (do godz. 1500) – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

 • 15 czerwca  – 14 sierpnia 2020 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 26 czerwca  – 10 lipca 2020 (do godz. 1500) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • 31 lipca – 4 sierpnia 2020  (do godz. 1500) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 12 sierpnia 2020 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 13 – 18 sierpnia 2020  (do godz. 1500) – potwierdzenie przez rodzica/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • 19 sierpnia 2020 (do godz. 1400) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 


V. Zasady rekrutacji

Regulamin

rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

 

 1. Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza w formie elektronicznej szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w szkole podstawowej w systemie elektronicznym, wskazując wg preferencji trzy wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 3. O przyjęciu do każdego typu szkoły zadecyduje suma punktów uzyskanych na świadectwie za:
  a) ocenę z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki (wszystkie typy szkół), dodatkowo: geografia/biologia – dla technikum; zajęcia techniczne – dla branżowej szkoły I stopnia,
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  c) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach wymienionych w tabeli,
  d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
  e) wyniki egzaminu  zewnętrznego, przeliczone według określonych zasad (patrz tabela poniżej).
 4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, potwierdza wolę uczęszczania do niej, składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
 6. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

Nieprzekazanie przez kandydata, w ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty terminie, oryginałów dokumentów jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.


 VI. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i szczególne osiągnięcia ucznia

 

ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA
Język polski

dopuszczający – 2   punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

po 18 punktów

za każdy przedmiot
(razem max.72 punktów)

Język angielski jak w przypadku języka polskiego
Matematyka jak w przypadku języka polskiego
Geografia/Biologia (dla technikum) jak w przypadku języka polskiego
Zajęcia techniczne/Technika
(dla branżowej szkoły)
jak w przypadku języka polskiego
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

18 punktów

 

 

(max. liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia szkoły
3 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

– język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

język polski, matematyka

 .

 —————————————————————-

 .

język obcy nowożytny

celujący – 35 punktów
bardzo dobry – 30 punktów
dobry – 25 punktów
dostateczny – 15 punktów
dopuszczający – 10 punkty

———————————————

celujący – 30 punktów
bardzo dobry – 25 punktów
dobry – 20 punktów
dostateczny – 10 punktów
dopuszczający – 5 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

 Zapraszamy do naszej szkoły!
Czekamy na Ciebie…


Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie
Kuratorium Oświaty w Katowicach – www.kuratorium.katowice.pl